Navajo_Declaration of Geneva 3_26_18

PDF Upload


Nahasdz11n Bik11’g00 Azee’ Yool4e[ii Be’iina’ &7shj11n &7l44h
Azee’ @2h !l’9 Bee Dabi’disz98’ii Atah Azee’ !1h !sh’98 Doo D77 Binahj8’:
Kod00 dinisingo d00 shi[ nil98go bee haasdziih d77 b7la’ashdla’ii k0t’4ego b1
na’anish she’iina’ doo.
Azee’ b22h 1sh’7inii al32j8’ sh7ni’ nil98 doo 47 bee doo b22ht44hg00 d00 h0zh=-
go dahin1a doo.
Azee’ b22h 1sh’7inii dinisin d00 bighan d00 bik-‘ dinisin doo.
Al11h 1t’4ego b7la’ashdla’ii be’iina’ shi[ n7l98 doo.
Azee’ b22h 1sh’7inii d00 shinaanish yit’ihgi ooch’99d 1daat’4ii, bin11hai7g77, b22h
dahaz’1n7g77, be’oodl2’, d0one’7 nil7n7g77, din4 d00 asdz1n7 nil7n7g77, bik4yahd66’
yig11[7g77, nahat’1 yik44’ siz7n7g77, a[’22 dine’4 nil7n7g77, b44ho’d7lzingo bi[
haz’1n7g77, t’11 ha’1t’77sh99 doo y1’1sh0onii bita’g0ne’ doo adoot’ih da.
Baa dahasti’ii bee shi[ h00ne’7g77 dinisin doo azh3 azee’ b22 1sh’7inii bik44’
1h1sd88d nidi.
Azee’ 22h 1l’9 shinaanish7g77 shi[ nil98go dinisingo bee 1k1 aheshyeed doo.
Azee’ bee 1k1 i’iilyeedgo baa dahas’ti’ii d00 d7lzinii bik’ehgo azee’ yish[4e[
doo.
Bits’33d00 7n1hoosh’aahii, bi[ ahi[ naashnishii, d00 sh7n7dahool’aahii baa ah44h
nisin d00 shi[ nil98 doo.
Azee’ 22h 1l’9 shi[ b44 h0zin7g77 shits’33d00 b7hoo’aahgo azee’ b22h 1daal’7inii
d00 ats’77s baa 1h1y3 bee da’7n77shg00 bee y1’1hoot’4eh doo.
T’11 sh7 1d4n1shniihgo bee ch1nah nisl[98go, shi[ h0zh=-go, d00 b7neesh’32go
al11h an7[tsogo 1t’4ego azee’ bee 1k1 aheshyeed doo.
Azee’ 22h 1l’9 b44hasin7g77 doo bila’ashdla’ii bibeehaz’1anii d00 yee sihdinidzinii
bik’ij8’ nideeshnish da, azh3 h1i da shi[ y44’ 1h0sin nidi;
D77 bee t’11 sh7 sh7h0ln7ihgo 1dee hadeesdz77’ d00 bee hinishn1adoo.
-Translated by Frank Morgan, March 2018